Educació

CATSYA proporciona suport educatiu amb classes de reforç i tallers a nens i joves i cobreix les necessitats bàsiques a l'escola per a una millora del rendiment acadèmic dels alumnes.


A Burkina Faso l’educació presenta moltes carències: la població és molt jove i les aules estan massificades (100/150 alumnes per aula), la formació dels mestres és molt deficient, i no hi ha planificació ni infrastructures.

Tot i que la tassa d’escolarització de primària és del 75%, no passa el mateix amb la secundària, que tot i anar millorant, el 2018 va ser del 42,8%.

És per tot això que el nostre objectiu és treballar en projectes que ajudin a millorar aquesta situació. CAT SYA fa seus els objectius ODS pel 2030 de les Nacions Unides, i treballa en el camp educatiu, perque també creu que l’educació és la base per millorar la vida de les persones, preparant als nois i noies perquè siguin persones autosuficients i responsables del seu futur.

Apadrinament escolar de nens i nenes orfes, o en situació d’extrema pobresa. Aquestany han sigut 56 nens.

- Reforç escolar per nenes de secundària, en la preparació del primer examen selectiu, anomenat BEPC.

- Projecte d’Alfabetització i formació en Oficis pels nanos que no han pogut anar a l’escola.


Reforç escolar i tallers d'informàtica

Contribuim a millorar el nivell acadèmic de les noies que accedeixen a secundària mitjançant tallers formatius i cursos de reforç extraescolar.

Infraestructura

Proporcionem infraestructura bàsica a petició de les escoles com plaques solars, ordinadors, horts ... i facilitem la movilitat amb donacions de bicicletes

Menjador escolar

Cubrim una necessitat bàsica com és l'alimentació amb un menjador escolar proporcionant un àpat diari als alumnes.