Educació per a la infància

En l'àmbit educatiu, Cat Sya recolza, acompanya i proporciona suport psicopedagògic a l'alumnat mitjançant classes de reforç i tallers de diverses matèries escolars. A més, procura cobrir les necessitats bàsiques a l'escola. L'objectiu és contribuïr a una decisiva millora del rendiment acadèmic dels/les alumnes.


A Burkina Faso l’educació presenta moltes carències: la població és molt jove i les aules es troben massificades (100/150 alumnes per aula), la formació dels mestres és molt deficient i hi ha una falta de planificació i una manca d'infrastructures adients. 

Tot i que la taxa d’escolarització als estudis primaris és del 75%, no passa el mateix en els estudis de secundària, que tot i anar millorant, el 2018 va ser del 42,8%.

És per aquests motius que els nostres projectes s'adrecen a millorar aquesta situació. 

Cat Sya adopta els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de l'Agenda 2030 de les Nacions Unides. En aquest sentit, treballam en el camp educatiu amb la convicció de què l’educació és la base per poder millorar la vida de les persones. 

Dotam a l'alumnat d'eines i recursos perquè siguin persones autosuficients i responsables del seu futur.Reforç escolar i tallers d'informàtica

Contribuim a millorar el nivell acadèmic de les noies que accedeixen a secundària mitjançant tallers formatius i cursos de reforç extraescolar.

Infraestructura

Proporcionem infraestructura bàsica a petició de les escoles com plaques solars, ordinadors, horts ... i facilitem la movilitat amb donacions de bicicletes

Menjador escolar

Cubrim una necessitat bàsica com és l'alimentació amb un menjador escolar proporcionant un àpat diari als alumnes.